HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ವಿಳಾಸ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಬಿ.ಆರ್. ಟಿ. ಎಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಲಿ.
(ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ)
ಕಛೇರಿ : ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್
ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸ ಡಿಪೋ ಕಟ್ಟಡ
ಹೊಸ ಕೊರ್ಟ ರೋಡ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೋಸ್ಟ, ಹೊಸೂರು,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580021
ಪಿನ್ ಕೋಡ್
580021
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
0836-2222007/08
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
0836-2322700
ಇಮೇಲ್
ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀಮತಿ. ವ್ಹಿ. ಮಂಜುಲ.
ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ (ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಮೇಲ್ಬಾಗ) 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ಥೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪಿನ್ ಕೋಡ್
560027
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
+91-80-22226627
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
+91 80 22226630
HDBRTS Google Map