HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ವಿಳಾಸ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಬಿ.ಆರ್. ಟಿ. ಎಸ್ ಕಂಪನಿ.
ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಪಿ.ಬಿ. ರೋಡ, ರಾಯಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್
580029
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
+91-0836-2222 007
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
+91-0836-2322 700
ಇಮೇಲ್
ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀಮತಿ. ವ್ಹಿ. ಮಂಜುಲ.
ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ (ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಮೇಲ್ಬಾಗ) 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ಥೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪಿನ್ ಕೋಡ್
560027
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
+91-80-22226627
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
+91 80 22226630
HDBRTS Google Map