HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಆಯುಕ್ತರು ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಗರಬಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಏನ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಕೆ.ರ್.ಟಿ.ಸಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಏಚ್.ಡಿ.ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್.
ಆಯುಕ್ತರು, ಏಚ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ
ಆಯುಕ್ತರು, ಏಚ್.ಡಿ.ಯು.ಡಿ.ಎ
ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉತ್ತರ ಧಾರವಾಡ
ಮುಖ್ಯ ಅಬಿಯಂತರು ಉತ್ತರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ
ಪೋಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ