HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್. ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

Grievance Redress Committee