HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

RTI ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

01

ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಮ್ಮಾರ (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ)

ಕಛೇರಿ: 0836-2322700
 ಮೋ: 7625016950

02

ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪುಷ್ಪಾ.ಎ.ಸಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕಛೇರಿ: 0836-2322700
 ಮೋ: 9900082185

03

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಟಿ.ಕೆ.ಎಮ್ (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ & ಆರ್))

ಕಛೇರಿ: 0836-2322700
 ಮೋ: 9900081664

04

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಜಿ.ಹಿರೇಮಠ ಭಾಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಕಛೇರಿ: 0836-2322700
 ಮೋ: 9900082189